Račun dobiti i gubitka

Račun dobiti i gubitka prikazuje prihode i rashode, te financijski rezultat ostvaren u određenom obračunskom razdoblju. Zajedno s bilancom, izvještajem o novčanom toku i bilješkama uz financijske izvještaje čini Godišnji financijski izvještaj poduzetnika sukladno Zakonu o računovodstvu. Prilikom sastavljanja računa dobiti i gubitka potrebno je pridržavati se načela kontinuiranosti tj. pretpostavke o neograničenom vremenskom trajanju poslovanja društva, načela dosljednosti primjene računovodstvene politike iz jednog obračunskog razdoblja u drugo i načela bilježenja poslovnih događaja u trenutku njihovog nastanka. Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja propisano je da se RDG sastavlja primjenom metode prirodnih vrsta troškova, za određeno vremensko razdoblje, odnosno za poslovnu godinu koja je najčešće jednaka kalendarskoj godini ali može biti i različita.

Izrada računa dobiti i gubitka složen je postupak, što najčešće predstavlja problem manjim poduzećima čiji računovođe nemaju dovoljno iskustva. Sukladno tome, izrada računa dobiti i gubitka od strane vanjskog računovodstvenog servisa predstavlja puno manji angažman novčanih sredstava od troška koji može nastati uslijed pogrešnog prikazivanja podataka u istom.

r Povratak