Kompilacije, završni račun

Kompilacije su usluge koje obavljaju profesionalni ovlašteni računovođe a predstavljaju pripremu financijskih izvještaja na osnovi računovodstvenih i ostalih podataka klijenata. Svrha kompilacije je da se računovodstvenom ekspertizom prikupe, razvrstaju i objedine financijske informacije relevantne za prikazivanje poslovanja klijenta u obliku financijskih izvještaja. Postupak kompilacije uključuje upoznavanje s problematikom poslovanja, računovodstvenim načelima i praksom, vrstom transakcija, računovodstvenih evidencija i osnova na kojima se informacije prikazuju.

Izrada završnog računa (Godišnjeg financijskog izvješća – GFI) jedna je od usluga koju je moguće ugovoriti u sklopu kompilacije. Godišnji financijski izvještaj propisan je Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjiih financijskih izvještaja a sastoji se od bilance, računa dobiti i gubitka, izvještaja o promjenama kapitala, izvještaja o novčanom toku, izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, bilježaka uz financijska izvješća i godišnjeg izvješća. Mali poduzetnici obvezni su u okviru godišnjeg financijskog izvješća sastaviti samo bilancu, račun dobiti i gubitka i bilješke uz financijaka izvješća.

r Povratak